Copyright © www.vwteam.nl

Op alle foto’s, video’s, teksten en overig materiaal rust het copyright van VW Team de Snippeling. Een bezoeker(ster) van www.vwteam.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in vwteam.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van VW Team de Snippeling. VW Team.nl behoudt het recht ingezonden materiaal in te korten, aan te passen en te publiceren en gemaakte posts te wijzigen, censureren of te deleten. Dit geldt zowel voor tekst- als voor ingezonden beeldmateriaal. Al het ingezonden materiaal wordt eigendom van VW Team de Snippeling, dit geldt ook voor forumposts.

Bezoekers
Heb je als bezoeker een eigen site wil je foto’s plaatsen die die op de website van vwteam.nl staan, stuur dan een bericht naar de webmaster met je voorstel. Deze kan je dan toestemming verlenen om een afbeelding te uploaden naar de eigen server en daar te gebruiken.

Social media

Ondanks het copyright wat op ons materiaal rust ben je uiteraard wel van harte welkom om tekst, afbeeldingen en bewegend beeld wat op social media is gepost te liken, re-tweeten, instgrammen, delen enzo. We voelen ons dan eigenlijk zeer vereerd :D.

Disclaimer – VW Team de Snippeling

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van vwteam.nl is het mogelijk dat de informatie die op vwteam.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van vwteam.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of VW Team de Snippeling leden.
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op vwteam.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van vwteam.nl , of met de tijdelijke onmogelijkheid om vwteam.nl te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van vwteam.nl verkregen is. vwteam.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en / of onderzoek te verrichten voor gebruik van via vwteam.nl verkregen informatie. De informatie op vwteam.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.